Robale w glowie

Temat: WKU a dzień pracy
Witam
Na odwrocie karty wzywającej do WKU powinne być zawarte informacje na temat należności i podstawyprawnej. Wiadomo, kto to czyta:)))

Podaję podstawę prawną i inne informacje na powyższy temat

Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. nr 60, poz. 281 z późn. zm.).

Osoby wzywane przez organa takie jak sądy WKU itp na wniosek osoby wzywanej w terminie trzech dni zwracają utracony dochód,jeśli otrzmają stosowne zaświadczenie od zakładu pracy.

[i]WZóR ZAśWIADCZENIA
Zaświadcza się, że Pan..............
PESEL 7..........
zam. ............
Zatrudniony jest w Firmie ............ na podstawie umowy o pracę zawartej od 01..... na stanowisku ..........
W związku z otrzymaniem wezwania do Wojskowej Komendy Uzupełnień w ... w dniu ... pan .......nie otrzyma wynagrodzenia przysługującego mu za ten dzień wykonywania umowy.
Wynagrodzenie z tytułu wykonywanej umowy za utracony dzień pracy wynosi: ....zł brutto za 1 dzień.

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=6885Temat: Karty Urlopowe (format A4)
" />Uprzejmie informuję, że od dnia 3 listopada w przypadku gdy kierowca:

a) przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby,

b) korzystał z urlopu wypoczynkowego,

c) prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR,

podmiot wykonujący przewóz drogowy wystawia zaświadczenie na elektronicznym oraz przeznaczonym do druku formularzu z decyzji Komisji 2007/230/WE z 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 99 z 14.4.2007, str. 14).

Elektroniczny i przeznaczony do druku formularz w formie elektronicznej oraz informacje dotyczące państw członkowskich, które wprowadziły obowiązek
stosowania formularza, znajdują się na stronie:


http://ec.europa.eu/transport/road/poli ... orm_en.htm

Aby formularz był uznany za ważny, musi być podpisany zarówno przez przedstawiciela przedsiębiorstwa, jak i przez kierowcę.
W przypadku przewozu dokonywanego po terytorium Polski, kierowca wykonujący przewóz drogowy, powinien okazać ww. formularz, a w przypadkach gdy nie ma podstaw do wystawienia ww. świadectwa, dokument o jakim mowa w art. 31 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. nr 92 poz. 879).

http://ec.europa.eu/transport/road/poli ... orm_en.htm TUTAJ ZNAJDZIESZ WZÓR DO WYDRUKOWANIA (w kilku językach, PL również) !!!

Z poważaniem,
Alvin Gajadhur
Rzecznik prasowy GITD

To jest treść maila którego otrzymałem po moim zapytaniu o karty URLOPOWE.

Pozdrawiam
Kopiowanie zabronione List jest własnością strony POLISH TRUCK FORUM
Źródło: forum.ptforum.pl/viewtopic.php?t=8000


Temat: Zaświadczenie o nie prowadzeniu pojadu - cała prawda
" />
">aha i wychodzi na to że żółte traczki nadal obowiązują
Ale tylko na terenie Polski.

">Niezależnie od przepisów rozporządzeń unijnych, które stosuje się bezpośrednio, Państwo Członkowskie ma prawo wydać i stosować własne przepisy, które obowiązują wewnętrznie. Takim przepisem jest art. 31 ustawy z 2004 r. o czasie pracy kierowców (znowelizowanej
w 2007 r., Dz. U. Nr 99, poz. 661).

A według tej ustawy

">2a. W przypadku, gdy kierowca przebywał na zwolnieniu lekarskim od pracy z powodu choroby, na urlopie
wypoczynkowym lub gdy prowadził inny pojazd wyłaczony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE)
nr 561/2006, podmiot wykonujący przewóz drogowy wystawia zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 na
elektronicznym oraz przeznaczonym do druku formularzu, o którym mowa w decyzji Komisji
nr 2007/230/WE z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych
odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 99 z 14.04.2007, str. 14),
a kierowca to zaświadczenie podpisuje.

czyli, jeśli występuje którakolwiek z wyżej wymienionych przyczyn wystawia się zaświadczenie "unijne", a jeżeli kierowca pracował np. w magazynie albo odbywał dłuższy odpoczynek (ale nie był na urlopie)

">1. Kierowca wykonujacy przewóz drogowy, który w okreslonych dniach nie prowadził pojazdu
albo prowadził pojazd, do którego nie maja zastosowania przepisy rozporzadzenia (WE) nr 561/2006 lub
Umowy AETR, na żadanie osoby uprawnionej do przeprowadzenia kontroli przedstawia zaswiadczenie,
które zawiera nastepujace dane: imie i nazwisko kierowcy, okres, którego dotyczy, wskazanie przyczyny
nieposiadania wykresówek, nieużytkowania karty kierowcy lub niesporzadzenia wydruków, o których
mowa w art. 15 ust. 7 rozporzadzenia (EWG) nr 3821/85, miejsce i date wystawienia, podpis pracodawcy
lub podmiotu, na rzecz którego kierowca wykonywał przewóz.
pracodawca wystawia zaświadczenie bez określonego wzoru ale z wyżej wymienionymi informacjami (ważne tylko na terenie Polski).
To według mnie, jeżeli ktoś ma inne zdanie czekam na uzasadnienie.
Źródło: wagaciezka.com/viewtopic.php?t=18922


Temat: przykładowy plan pracy z dzieckiem-ped.wych.
" />PRZYKŁADOWY PLAN PRACY Z DZIECKIEM W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ


Indywidualny Plan Pracy z Dzieckiem

Plan jest pracą autorską wychowawców naszej placówki. Stanowi onistotny element naszej pracy z dzieckiem. Powstał w wyniku wejścia nowych przepisów dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych. Plan jest dokumentem dynamicznym, tzn. weryfikowany jest w zasadzie ustawicznie, a nigdy rzadziej niż pół roku. Przewiduje taką organizację pracy, aby w indywidualnym oddziaływaniu na dziecko umożliwić mu jak najpełniejszy rozwój osobowy, wyposażyć je w umiejętności warunkujące w przyszłości samodzielne, odpowiedzialne i społecznie akceptowane funkcjonowanie.

Ponieważ nigdy wcześniej nie była prowadzona tego typu dokumentacja, a także nie było żadnych wcześniejszych publikacji na ten temat, zachodziła potrzeba stworzenia pewnego schematu, którym posługiwaliby się wszyscy pracownicy naszej placówki. Przed podobnym zadaniem stanęły wszystkie ośrodki opiekuńczo-wychowawcze. W okresie trzech lat posługiwania się tym schematem był on kilkakrotnie zmieniany i modyfikowany ze względu na zmianę wymagań dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz naszych własnych potrzeb, przyjmując obecną, optymalną, jak możemy stwierdzić, formę.

Po kilkuletnim posługiwaniu się schematem indywidualnego planu pracy , przeprowadziliśmy spotkanie ewaluacyjne, wyciągając następujące wnioski, które jednocześnie wyznaczają dalsze kierunki pracy z IPP z Dzieckiem:

* dziecko w placówce ma stałego wychowawcę, który odpowiada za organizację zindywidualizowanego procesu wychowawczego. Wychowawca prowadzi kartę pobytu dziecka, a także opracowuje indywidualny plan pracy ,
* IPP pozwalają na wymianę uwag, spostrzeżeń i doświadczeń w pracy opiekuńczo-wychowawczej;
* poszczególne IPP prowadzone przez różnych wychowawców stały się porównywalne ze sobą pod względem metodyki ich prowadzenia;
* schemat pozwolił ujednolicić i usystematyzować sposób planowania,
* okresowa diagnoza pozwala na wskazywanie kierunków działania i wyznaczanie nowych celów etapowych;
* cele wyszczególnione w IPP z zakresu: rozwoju umysłowego dziecka, społeczno-moralnego, kulturalnego, fizycznego i zdrowotnego, współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz przygotowania do usamodzielnienia i współpracy z rodziną dziecka obejmują całokształt oddziaływania na młodego człowieka w trakcie jego wychowania;
* cele wyszczególnione pod wpływem okresowych diagnoz są wytycznymi, które wskazują szczególne kierunki działania ważne w danym momencie procesu wychowania dziecka;
* najważniejsza jest początkowa diagnoza, która pozwala na określenie kryterium sukcesu w pracy z dzieckiem;
* przyjęliśmy, że podstawowym kryterium sukcesu przy realizacji indywidualnych planów pracy z dzieckiem jest powrót do rodziny, a ostatecznością przygotowanie do usamodzielnienia;
* w przypadku, kiedy kryterium sukcesu jest przygotowanie do usamodzielnienia, wyznaczane są także cele realizowane nawet na przestrzeni kilku lat ( na wzór stosowanego wcześniej indywidualnego harmonogramu usamodzielnienia), czyli plan uwzględnia różną perspektywę czasową w zależności od wieku dziecka, jego sytuacji rodzinnej i przebiegu procesu przygotowania do usamodzielnienia,
* wprowadzenie IPP spowodowało większą intensyfikację pracy z dzieckiem oraz konkretną odpowiedzialność za poszczególnych wychowanków(jeden wychowawca na pięcioro dzieci), jednocześnie należy zaznaczyć, że nie ma podziału wśród dzieci typu: "do kogo należę";
* IPP wprowadza konieczność indywidualnego oddziaływania na dziecko, zmusza do ciągłej obserwacji, dokładnej analizy zachowań dziecka, przemyśleń i rozważań, co ma duży wpływ na poszukiwanie przez wychowawców nowych metod pracy, ciągłego doskonalenia zawodowego oraz wzbogacania warsztatu pracy,
* IPP muszą być tworzone przy współudziale dziecka, co zwiększa korelacje partnerskie wychowawca- wychowanek;
* plan musi być opracowany na podstawie informacji dotyczących życia dziecka, analizy rozwoju psychofizycznego i zmian w rozwoju w trakcie pobytu w placówce, a także oceny efektów pracy socjalnej prowadzonej z jego rodziną;
* musieliśmy wprowadzić osobny opis dotyczący zmian w karcie pobytu;
* minusem IPP jest zbiurokratyzowanie pracy oraz konieczność dokumentacji wszelkich działań podjętych w stosunku do dziecka.

O wartości schematu Indywidualnego Planu Pracy z Dzieckiem świadczy to, że jest on formalnym dokumentem, który obowiązuje wszystkich pracowników naszej placówki dokumentującym ich pracę z dzieckiem.
Źródło: sledzik.webh.pl/ped/viewtopic.php?t=63


Temat: [Bytom] Infrastruktura sportowa ( budowa hali i stadionu)
Z Bytomski.pl:

Porządny stadion dla Polonii
Prezydent Piotr Koj na początku swojej kadencji rozważał budowę nowego stadionu dla Polonii Bytom w Szombierkach. Gdy miasto stanęło przed koniecznością zapewnienia drużynie obiektu spełniającego chociaż minimalne warunki licencyjne Polskiego Związku Piłki Nożnej, Urząd Miejski zdecydował się na gruntowny remont dotychczasowej areny polonistów. Dziś rozważa kierunki dalszej modernizacji stadionu.

Mimo, iż w ciągu dwóch lat miasto zainwestowało w obiekt przy ul. Olimpijskiej ponad 10 mln zł, nadal nie jest powodem do chluby. Dalej straszy odchylony od pionu budynek klubowy i rozsypujące się trybuny za bramkami, których zły stan techniczny był już kilkakrotnie pretekstem do zamknięcia stadionu dla kibiców. Jednak w porównaniu z poprzednimi latami, zmiany jakich dokonano są widoczne. Piłkarze biegają wreszcie po równym boisku, a nie po klepisku, natomiast kibice mogą spocząć na 3000 krzesełek, z czego 1000 znalazło się pod efektownym zadaszeniem. Damian Gaweł, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji chwali też oświetlenie - Maszty zostały tak wykonane, że wystarczy nieznacznie zwiększyć liczbę reflektorów i telewizje będą mogły nadawać z ul. Olimpijskiej sygnał w wysokiej rozdzielczości.

Z powodu budowy hali sportowej w Szombierkach, miasto w przyszłym roku przeznaczy znacznie mniej pieniędzy na unowocześnienie stadionu Polonii. Nie oznacza to jednak, że nic nie zostanie zrobione. OSiR zarządzający obiektem chce wdrożyć system identyfikacji widzów, który ma kosztować ok. 1 mln zł. Jeszcze nie wiadomo w jaki sposób będzie odbywać się identyfikacja osób wchodzących na obiekt. Najprawdopodobniej przy kasach zostaną zamontowane urządzenia rejestrujące twarz każdego widza przechodzącego przez obrotowe bramki. Być może stowarzyszenie kibiców otrzyma specjalne karty elektroniczne, na które jego członkowie będą mogli wchodzić na mecze. Wdrożenie systemu ma przypaść na początek 2009 roku.

Największe zmiany przy ul. Olimpijskiej mają zajść za dwa lata, bowiem miasto zamierza gruntownie przebudować stadion. Od zeszłego miesiąca w budynku krytej pływalni w Parku Miejskim wraz ze zdjęciami Marcina Mazurowskiego można zobaczyć dwie koncepcje ostatecznego wyglądu obiektu Polonii. - Chcemy rozpocząć dyskusję na temat przyszłości naszego obiektu. Celem jest ustalenie programu dalszych prac - powiedział nam Damian Gaweł, dyrektor OSiR. Pomimo, iż stworzono dwie koncepcje, mają one ze sobą wiele wspólnego. Obydwie przewidują całkowite zadaszenie wyremontowanej trybuny prostej i wykonanie na jej wzór widowni naprzeciw. Z kolei łuki za bramkami mają zostać zastąpione nowymi trybunami. I tu zaczynają się różnice. Według pierwszej koncepcji, widownie za bramkami zostaną wzniesione na konstrukcji stalowej. - Jest to rozwiązanie zdecydowanie tańsze, ale niestety mniej funkcjonalne - mówi dyrektor Gaweł. Druga przewiduje wykorzystanie konstrukcji żelbetowej, dzięki czemu pod trybunami możliwe byłoby zlokalizowanie sklepów, lokali gastronomicznych i zaplecza socjalnego dla piłkarzy, które tymczasowo znajduje się w specjalnych kontenerach.

W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Bytomia w rubryce na 2010 rok zapisano na modernizację stadionu przy ul. Olimpijskiej 10 mln zł. Jest to jednak za mało. Ośrodek Sportu i Rekreacji szacuje, że przebudowa obiektu pochłonie 80 - 100 mln zł.

http://bytomski.pl/portal.php?act=aktualnosci&id_akt=2117
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=71
v